Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmet
på telefon 46 36 90 00

Roskildehjemmets arbejdsgrundlag

Indtil for relativt få år siden var den almene forståelse at betragte voksenlivet som en psykisk stabil periode. Opfattelsen var, at personligheden blev dannet i barndommen, og at egentlige ændringer af personligheden ikke kunne finde sted i voksenlivet. Nyere forskning tyder imidlertid på, at der er grund til at revidere denne anskuelse. Neuropsykologien er blandt andet med til at berettige betragtningen af voksenlivet som en periode med selvstændige udviklingspotentialer. Forskningen tyder på et muligt sammenfald mellem en veludviklet emotionalitet og sociale kompetencer på den ene side og evne til optimalt at udnytte sine kvalifikationer og færdigheder, mestre sit liv og klare sig godt i tilværelsen på den anden.

Roskildehjemmets opgave er at give beboerne mulighed for at udvikle sig under deres ophold på Roskildehjemmet. I arbejdet fokuseres på, hvordan beboerne erkender verden, hvordan de reagerer i forskellige situationer, og hvordan de fungerer emotionelt. I nedenstående figur fremstilles forholdet mellem faglig og personlig læring og udvikling systematiseret under to hovedpunkter ’struktur på hverdagen’ og ’personlig udvikling’.

Efter figuren kan vore arbejdsmetoder og teorier læses.
 

Struktur på hverdagen

 

Elementære kulturfærdigheder


Hermed menes praktiske og faglige færdigheder, som er nødvendige for at begå sig i vores samfund.

De praktiske færdigheder angår basiskompetencer vedrørende almindelig daglig livsførelse, personlig hygiejne, rengøring, madlavning, økonomiadministrering m.m.

De faglige færdigheder angår læsning, skrivning, regning, have indsigt i naturvidenskab, fremmedsprog, informationsteknologi m.m.

Desuden hører bevidsthed om krop og sundhed under de elementære kulturfærdigheder. 
 

Demokratisk bevidsthed


Hermed menes politisk bevidsthed, handlekompetence, demokratisk tilgang, social identitet og rollebevidsthed. Forudsætningen for at udvikle denne bevidsthed er at tilegne sig viden om grundlæggende samfundsmæssige og politiske forhold herunder viden om lovgivningen.

Det er væsentligt, at der gives mulighed for medbestemmelse og medindflydelse på hverdagen samt medansvar for diverse aktiviteters form og indhold. Knyttet hertil er udvikling af evner til at kunne samarbejde og håndtere forskellige roller, eksempelvis at kunne deltage i udarbejdelsen af handleplan samt aktivt deltage i brugermøder. Det vil med andre ord sige, at hvis man engagerer sig, kan man opnå oplevelsen af at få indflydelse.

 

Personlig udvikling

 

Selverkendelse


Hermed menes evner til selvrefleksion og selvvurdering i forhold til egne faglige kompetencer, talenter, færdigheder og lærestrategier.

Selverkendelse omhandler evnen til at forandre og tage ansvar for eget liv. Skal man være medstyrende i egen udvikling, må man kunne anvende sine refleksioner til realistisk vurdering af egne kompetencer.

Selverkendelse er nødvendigt for at kunne vælge til og fra. Det er derfor centralt, at der på Roskildehjemmet eksisterer et læringsmiljø, hvor der gives mulighed for at udvikle forståelsen af sig selv som medskabere af viden, synsvinkler, udvekslinger m.m.
 

Følelsesliv og udtryksevne


Hermed menes evnen til at kunne forholde sig til sig selv og sit eget følelsesliv. Denne evne udfoldes i oplevelsen af mangfoldigheden i sit følelsesliv samt erkendelsen af de mere dunkle mønstre og bevæggrunde i ens handlinger og adfærd.

Problemet i forhold til følelsesliv og udtryksevne er, at udviklingen af denne evne svækkes, hvis man vokser op i omgivelser, hvor bestemte følelser og konflikter enten ikke er tilladte eller til stadighed fordrejes og misforstås. Ligeledes vil evnen svækkes, hvis man vedvarende bliver mobbet, når man prøver at være med i fællesskaber eller prøver at blive set og anerkendt som den, man er.

 

Arbejdsmetoder og Teorier

Recovery

NADA

Nærmeste udviklingszone

Motivationsteori

Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00